Adatkezelési Tájékoztató

2018. május 24.

A Játszókert Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tompa utca 17/a. földszint. em. 6.; Cg.: 01 09 868199) mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint a honlapját látogatókat, a katalógust igénylőket, a hírlevélre feliratkozókat (a továbbiakban: érintett, igénylő, felhasználó, Ön) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A www.jatszokert.hu domain néven elérhető honlap a Játszókert Kft. saját honlapjának minősül, amelyen információkat tesz közzé termékeiről tervezési, kivitelezési munkáiról, az általa forgalmazott termékkatalógusainak, brosúráinak listájáról.

Az érintett a honlap használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a honlap használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A Játszókert Kft. minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adat biztonságát informatikai rendszerében biztosítsa és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

A Játszókert Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. A Játszókert Kft. a Tájékoztató hatályos változatát a honlapján teszi közzé.

A Játszókert Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • A 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak módosítása (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

1. FOGALMAK

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • honlap: www.jatszokert.hu

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1094 Budapest, Tompa utca 17/a. földszint. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01 09 868199
Ügyvezető neve: Rusznák Pál
Elektronikus levélcím: jatszokert@jatszokert.hu
Telefonszám: +36-1-273-0528

A továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

3. AZ ADATKEZLÉS ALAPELVEI, A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett felel. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta. Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

4. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALPAJA, CÉLJA, IDŐTARTAMA

4. 1. A Honlap látogatóinak adatai

 • A kezelt személyes adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének látogatáskori IP címe, azonosítószám.
 • Az adatkezelés céljai: a honlap használata, a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
 • Az Érintettek köre: a honlapra látogatók.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.

4. 2. Katalógusigénylés

Katalógus igénylésére a Játszókert Kft. által forgalmazott termékeket bemutató, a Honlapon feltüntetett - közvetlenül a gyártóktól származó – termékkatalógusok, brosúrák közül van lehetőség, melynek során az Érintett az adott katalógus igénylési űrlapon adja meg a személyes adatait.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
 • Az adatkezelés célja: a katalógusigénylés teljesítése; a katalógusok, brosúrák letöltéshez szükséges link elektronikus formában történő elküldése útján az igénylő részére; az igénylő azonosítása, technikai műveletek végrehajtása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
 • Az Érintettek köre: valamennyi katalógust igénylő Érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatok a cél teljesülését követően törlésre kerülnek.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a katalógus igénylését teljesíteni.

4. 3. Ajánlatkérés során megadott adatok

Ajánlatkérésre a Játszókert Kft. által nyújtott tervezési, kivitelezési szolgáltatásaira vonatkozóan van lehetőség, melynek során az Érintett az adott ajánlatkérési űrlapon adja meg a személyes adatait.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a beküldés dátuma, az ajánlatkérés szövege, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok, az Érintett számítógépének IP címe, az Érintett azonosítása.
 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról történő egyeztetés érdekében.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.
 • Az Érintettek köre: valamennyi ajánlatkérő Érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Érintett törlési kérelméig tart. Az Érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Ebben az esetben az Adatkezelő további ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk ajánlatkérését teljesíteni.

5. HÍRLEVÉL

A honlapon a Játszókert Kft. lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra. Az Érintett ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva – hozzájárulhat ahhoz, hogy elektronikus levelet kapjon és így nyomon követheti a Játszókert Kft. tevékenységét érintő aktuális információkat, ajánlatokat.

A személyes adatok kitöltésével a felhasználó beleegyezik, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisának része legyen és engedélyt ad arra, hogy az Adatkezelő marketingtevékenységéhez kapcsolódó információkat (ajánlatok, akciók, reklámüzenetek, kommunikációs és termékismertetők) küldjön a megadott e-mail címre. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről és hozzájárulását visszavonhatja. Ezt megteheti a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.
 • Az adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevél küldése, technikai művelet végrehajtása.
 • Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: reklámot, ajánlót tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Az Adatkezelő a leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az Adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;
 • ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, szükséges a személyes adatok megadása;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni;
 • ha a hírlevél feliratkozáson kívül katalógust is igényelt, akkor az igénylés során megadott adatait a marketing üzenetek pontos célzásának érdekében megőrizzük.

6. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Játszókert Kft. fér hozzá.

A Játszókert Kft., illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie.
 • Átmeneti (session) cookie: Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
 • Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

7. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a honlap technikai fejlesztése, az Érintettek jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az Érintettnek, a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül. Az Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

8. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az Adatfeldolgozók részükre az Adatkezelő által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Rendszergazda szolgáltatás, tárhely-szolgáltatás

1. Az Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Web: www.mhosting.hu

2. Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: fejlesztések, ellenőrzések, hibajavítások; a honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, tárhely-szolgáltatás.

Hírlevél küldő szolgáltatás

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: MailerLite
Web: www.mailerlite.com

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a hírlevél feliratkozók személyes adatainak gyűjtése, rögzítése, tárolása, korlátozása, törlése, megsemmisítése.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Adatkezeőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról ingyenesen másolatot kérhet. másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Az Adatkezelőaz adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formátumban bocsájtja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetőleg az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Az Adatkezelőtájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére átadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható Az Adatkezelőrendszerében. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára nincs lehetőség (pl. statisztika stb.).

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja az Adatkezelő szolgáltatását.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha adatkezelés Az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Eljárás az érintetti jogok gyakorlása során

Az Adatkezelő az Érintett fenti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a kérelmet teljesíteni nem tudja, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat, tájékoztatást, valamint intézkedést az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelőaz érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Az Adatkezelőaz adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve Az Adatkezelőmegbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Az Adatkezelő a technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintettet panaszt nyújthat be a 10. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat elérhetőségei valamelyikén:

Levelezési cím: 1094 Budapest, Tompa utca 17/a. földszint. em. 6.
Email:jatszokert@jatszokert.hu
Telefon:+36-1-273-0528

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-(1)-391-1400
Fax: +36-(1)-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 24. napján lép hatályba.